Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door i-Modulas aangeboden diensten.
1.2 i-Modulas is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

2. VERPLICHTINGEN VAN i-Modulas

2.1 i-Modulas spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
- het verlenen van toegang tot het systeem aan de abonnee.
- de beveiliging van de gegevens van de abonnee die worden opgeslagen.
2.2 i-Modulas kan geen onbelemmerde toegang tot de i-Modulas server garanderen, noch dat altijd gebruik gemaakt kan worden van de diensten van i-Modulas.
2.3 i-Modulas onthoudt zich van het inzien van gegevens behorende tot de abonnee, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij de abonnee hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent, en tenzij i-Modulas hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

3. VERPLICHTINGEN VAN DE ABONNEE

3.1 De abonnee zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
3.2 De abonnee onthoudt zich ervan overige abonnees te hinderen en schade toe te brengen aan het i-Modulas-systeem.
3.3 Het is de abonnee niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de afgesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
3.4 Het is de abonnee niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De abonnee is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.
3.5 De klant geeft bij deze toestemming aan i-Modulas zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van i-Modulas, welke nodig zijn voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij i-Modulas hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 i-Modulas is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van i-Modulas. Met name is i-Modulas niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem, handelingen van andere abonnees of internetgebruikers, wijzigingen in aanmeldprocedures en abonnementsgegevens.
4.2 De abonnee die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor i-Modulas voortvloeiende schade.
4.3 De abonnee vrijwaart i-Modulas tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de abonnee van het abonnement, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de abonnee van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
4.4 i-Modulas is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de abonnee verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de abonnee handelt in strijd met de artikelen 3.1 tot en met 3.5. Bovendien is i-Modulas in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens i-Modulas ontstaat.

 

5. DIENSTEN DERDEN

5.1 Voor de diensten die i-Modulas haar abonnees aanbiedt is i-Modulas afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. De abonnee sluit veelal twee, of meer, overeenkomsten. Eén met i-Modulas en één, of meer, met een derde partij. i-Modulas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

 

6. KLACHTEN

6.1 i-Modulas neemt klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op i-Modulas en diensten en/of gedragingen of handelingen van abonnees.
6.2 i-Modulas spant zich in klachten omtrent i-Modulas diensten zo goed mogelijk te behandelen en om tot verbetering van deze dienstverlening te komen.

 

7. BEHEER VAN HET SYSTEEM

7.1 i-Modulas is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door i-Modulas te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens i-Modulas ontstaat.
7.2 i-Modulas is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de aanmeldprocedure en in het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door i-Modulas ontstaat. i-Modulas zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

 

8. DUUR EN EINDE VAN HET ABONNEMENT

8.1 De minimale abonnementstermijn is 1 jaar. Het abonnement wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, totdat het schriftelijk wordt beëindigd. Dit kan zowel schriftelijk per post of fax, of middels de opzegmogelijkheid op de site (verzenden van een e-mail). Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Facturatie vindt plaats aan het begin van de contractsperiode.
8.2 Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met i-Modulas gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens i-Modulas te voldoen, is i-Modulas gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, te ontbinden, zulks zonder dat i-Modulas tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

9. OVERMACHT

9.1 Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan i-Modulas niet in staat is haar verplichtingen jegens de abonnee na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
9.2 i-Modulas heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat i-Modulas haar verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van i-Modulas opgeschort zonder dat voor de abonnee recht op schadevergoeding door i-Modulas ontstaat.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op elke overeenkomst tussen i-Modulas en de abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor alle geschillen tussen i-Modulas en de abonnee is de rechter te Rotterdam bevoegd.
10.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.